Khi chiều xuống buồm sông Tương loạn đả
Chiếc về đông, chiếc lên bắc tiện đường
Trong thôn xóm, gần bến đò liễu rủ
Gái quần xanh bày bán quạ trĩ thơm

tửu tận tình do tại