26/05/2024 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 6
竹枝歌其六

Tác giả: Tôn Tung - 孫嵩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 21:54

 

Nguyên tác

巴子城荒非昔人,
公孫何處問遺民。
千年惟有武侯磧,
留與踏歌行早春。

Phiên âm

Ba Tử[1] thành hoang phi tích nhân,
Công Tôn[2] hà xứ vấn di dân.
Thiên niên duy hữu Vũ Hầu thích[3],
Lưu dữ đạp ca hành tảo xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khác người xưa thành hoang dân Thục
Hỏi di dân đất của Công Tôn
Ngàn năm qua sót cồn Gia Cát
Cùng đạp thanh bài hát đầu xuân
[1] Tên nước bị nhà Tần thôn tính, sáp nhập làm Ba quận, đời Đường gọi là Quỳnh Châu, nay là Tam Thai, Tứ Xuyên.
[2] Tức Công Tôn Thuật 公孙述, cuối đời Tây Hán chiếm đất Thục xưng đế, chống Vương Mãng và Lưu Tú (Hán Quang Vũ).
[3] Tức Bát trận đồ do Gia Cát Lượng lập trên bãi sông gần thành Bạch Đế để ngăn chặn tướng Đông Ngô Lục Tốn truy đuổi Lưu Bị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Tung » Trúc chi ca kỳ 6