Tam Giáp cao thấu trời nhọn vót
Nước xanh rờn không sóng sông Ba
Chưa làm thành đồn điền rừng núi
Nên sớm trưa nghe vượn kêu la

tửu tận tình do tại