Phong ba giữa quảng cắm căn nhà
Khấn vái mặt trời lúc ló ra
Tổng đốc Đồ Bà phệ bụng thúng!
Cai trị Hồng Mai Tân-gia-ba

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.