KINH LƯỢC SỨ PHAN THANH GIẢN

Gãnh Mù U giấu nỗi oan thâm
Một chén hư vô nuốt lặng thầm
Vạt áo Lê Lai dường sẫm máu
Trang đời Nguyễn Trãi liệm dư âm
Sát thân đã tỏ non sông thấu
Thủ nghĩa nào hay tục thế lầm
Đá khắc trăm năm thời có vỡ
Tượng đài muôn thuở đứng trong tâm

Thiện Phc 24-10-2022