34.67
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2015 02:18

Thấy dân đói rách nghĩ mà thương,
Ngồi ở trên khung sửa mối giường.
Tay ngọc nhặt đưa thoi nhật nguyệt,
Gót son lần đạp máy âm dương.
Xuân hoa tô liễn duyên vòng kết,
Duyên hiệp rồng mây chỉ vấn vương.
Dâng gấm sân chầu danh có thuở,
Sánh nhường Tô Huệ bậc văn chương.