Sóng cả vỗ tràn bờ,
Thế mạnh nghiêng non Hoạ,
Bắt gió thoạt cởi neo
Chạy như trời giáng hạ!
Nhìn lại cây trên bải
Bóng chiều cây trắng xoá.
Một con bơn chạy dài
Lác đác dăm nhà lá,
Cuồn cuộn lại mông lung
Sóng còn như đánh phá.
Dãy núi thoáng nhìn về
Như ngủ trong biển cả.
Dẫu khác làng xóm xưa
Dẫu gai ngày bận bã
Bạn bè ai cố cựu
Được cùng ai hể hả
Sau khi từ biệt đây
Trông sao lòng nhắc nhở.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.