25.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2014 12:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/11/2014 11:40

Một dải sông Tương suốt mắt mèo,
Thuyền chèo ngư phủ thấp leo teo.
Lằn kêu giục chúa chầu sân phụng,
Gà gáy khuyên chồng lấp dấu cheo.
Ải soái Thường Xuân vừa cất gánh,
Thuyền tên Gia Cát mới gay chèo.
Phương đông vừa ló vầng con ác,
Cửa Khổng Nho sanh nhóm tựa bèo.


Bài này có lẽ Phan Thanh Giản sáng tác lúc làm Hà Nội trường chánh phủ khảo năm 1841.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004