-Oan khúc họ Phan

Phan Thanh Giản* gốc ở Ba Tri
Tiến sĩ đầu tiên... bị đục bia (1)
Kinh lược đại thần... gương đạo đức
Ba triều vua Nguyễn... trấn Nam Kì (2)

Dẫn đoàn sang Pháp... thua đàm phán
Ngài biết Lang Sa quá dã tâm (3)
Thế giặc văn minh thừa súng đạn
Triều đình hèn yếu… thiệt cho dân

Cụ giao thành Vĩnh, rồi quyên sinh (4)
Chén thuốc độc… oan khúc tội tình
Yêu nước thương nòi… dân tưởng niệm
Cháu con chống Pháp được tôn vinh

Trọn đạo quân thần… tuổi bảy tư
Ngài về yên nghỉ… xót quê dừa
"Minh tinh chín chữ lòng son tạc
Trời đất từ nay mặc gió thu” (5)

Vĩnh Long còn đó Văn Xương Các
Tiếp nối Tao Đàn Lê Thánh Tông
Thi phú văn nhân là trí tuệ
Muôn đời rạng rỡ với non sông…

Thiềng Đức – 21/12/2011


* (1796-1867)
(1) Tiến sĩ đầu tiên và duy nhất của đất Phương Nam
thời triều Nguyễn, bị Tự Đức cho đục bia ở Văn Miếu,
(2) Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức,
(3) Pháp,
(4) Vĩnh Long
(5) Cụ Đồ xúc động viết…
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du