Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phan Thanh Giản (23 bài)
- Hà Tông Quyền (7 bài)
- Nguyễn Văn Siêu (94 bài)
- Doãn Uẩn (10 bài)
- Nguyễn Năng Tĩnh (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/07/2008 10:49 bởi Vanachi
Trương Quốc Dụng 張國用 (1797–1864) hồi nhỏ tên là Trương Khánh 張慶, tự Dĩ Hành, là người làng Phong Phú, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đỗ tiến sĩ khoa Kỷ Sửu niên hiệu Minh Mạng thứ 10 (năm 1829), làm quan trải qua ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức ngót 30 năm, trải nhiều thăng giáng, từ tri phủ Tân Bình, hình bộ lang trung, án sát Quảng Ngãi, Hưng Yên, tả thị lang bộ Lễ, Bộ Lại, Bộ Công, Bộ Hình, Tham tri các bộ: Bộ Công, Bộ Binh, Bộ Hộ, chủ khảo một số khoa thi, thượng thư bộ Hình, tổng tài Quốc sử quán chuyên quản Khâm thiên giám, thống đốc Hải An quân vụ đại thần, Hiệp biện đại học sĩ,...

Ông là nhà sử học lớn đương thời khi cùng nhóm làm sử biên soạn Khâm định Việt sử thông giám cương mục gồm 52 quyển, chép lịch sử nước ta từ đời Hùng Vương đến năm Chiêu Thống thứ 3 (1789),…