Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 05/09/2008 22:24

題在洲山陳范僕射夾石刻詩后

范老登臨處,
岩阿跡宛然。
才名推壹代,
井邑記于年。
安子高無極,
柴江清且漣。
擒胡前日事,
詩與卷俱傳。

 

Đề tại Châu Sơn, Trần Phạm Bộc xạ Hiệp Thạch khắc thi hậu

Phạm lão đăng lâm xứ,
Nham A tích uyển nhiên.
Tài danh thôi nhất đại,
Tỉnh ấp ký vu niên.
Yên Tử cao vô cực,
Sài Giang thanh thả liên.
Cầm Hồ tiền nhật sự,
Thi dữ quyển câu truyền.


Lạc khoản: “Tự Đức Nhâm Tuất đông, Hình bộ Thượng thư, Kinh diên nhật giảng quan, Sử quán Phó tổng tài Trương Quốc Dụng hành quân quá thử tác” 嗣德壬戌冬,刑部尚書經筵日講官史館副總裁張國用行軍過此作 (Tự Đức năm Nhâm Tuất (1862). Hình bộ Thượng thư Kinh diên nhật giảng Phó tổng tài Quốc Sử quán Trương Quốc Dụng hành quân qua thăm sáng tác).

Năm Nhâm Tuất, triều Tự Đức, ông được cử làm Thống đốc quân vụ Hải Yên, đem quân đến dẹp loạn ở Hải Dương. Khi qua động Kính Chủ (xã Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương), ông đã sáng tác bài thơ Đường luật này, ca ngợi danh nho Phạm Sư Mạnh, khắc trong động, nay vẫn còn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Phạm lão xưa lên đó,
Vẫn còn nguyên dấu chân.
Tài danh lừng một thuở,
Quê xưa nhớ ngàn năm.
Yên Tử cao vòi vọi,
Kinh Thầy sóng lăn tăn.
Bắt quân Hồ thuở ấy,
Mãi truyền trong thơ văn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phạm công xưa đến đó chơi
Dấu chân in tự một thời còn nguyên
Tài danh muôn thuở lưu truyền
Quê hương nhớ mãi đến ngàn năm sau
Kinh Thầy sóng bủa lao xao
Đỉnh non Yên Tử vọi cao trùng trùng
Chiến công phá giặc lẫy lừng
Thi văn ghi chuyện anh hùng nào quên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời