Tháng tám còn nồng nực,
Đồng ruộng khô ráo hoài.
Khí tiết hằng năm khác,
Trăng sao mở vận vui.
Nửa đêm một mình dậy,
Ngửa cổ trông lên trời.
Mây đen thường lởn vởn,
Mưa gió e chưa thôi.

tửu tận tình do tại