Tiêm La tiệm khách đầy trên bến
“Đỉa đen than đỏ” rầu sồm khuân
Sai khiến bọn râu sồm Đồ Bà.
Dương buồm ngạo nghễ với phong ba.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.