Hãy nhớ nguồn nhớ cội
Đừng dục lợi cầu vinh
Hãy rõ thấu sự tình
Soi văn minh tiến bộ
Hãy noi gương tông tổ
Lo việc nước phò vua.
Túp lều tranh là sản nghiệp tổ đời
Mười pho sách là tăm hơi lưu giữ
Đừng nhận chức Lang Sa cắt cử
Ráng tiến thân dùng chữ “thành tâm”
Ngậm ngùi thay ngẫm lại “toái cầm”
Tử Kỳ chết mất đập đàn thôi
Non nước cùng ai những ngậm ngùi
Bốn mặt gió xuân, đều bạn cả
Tri âm muốn kiếm lại không người.