Phì-tăng đem đến thứ chi mà
Lại toan tới đảo Tân-gia-ba
Đường cát giang ba rẻ như bùn
Sản xuất nhiều hơn cả Tiêm La

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.