過郾城憶岳武穆

將軍此地奉金牌,
和局成時戰局灰。
奸賊自從讎國到,
昏君實怕長公回。
塤篪天顯尚如此,
矢石臣勞何有哉。
清廟應留弓劍氣,
中原轉盼尚徘徊。

 

Quá Yển Thành ức Nhạc Vũ Mục

Tướng quân thử địa phụng kim bài,
Hoà cục thành thì chiến cục hôi.
Gian tặc tự tòng thù quốc đáo,
Hôn quân thực phạ trưởng công hồi.
Huân trì thiên hiển thượng như thử,
Thỉ thạch thần lao hà hữu tai.
Thanh miếu ưng lưu cung kiếm khí,
Trung nguyên chuyển miện thượng bồi hồi.

 

Dịch nghĩa

Nơi đây tướng quân vâng mệnh lĩnh thẻ vàng,
Khi cuộc hoà mục đã thành, thì chiến cuộc nguội lạnh.
Tên gian tặc, từ khi ở nước thù trở lại,
Bậc hôn quân, quả sợ ông anh quay về.
Tình anh em, đạo trời rõ rệt mà còn như thế,
Nơi tên đạn, công bề tôi vất vả nào có vào đâu!
Khí thiêng cung kiếm còn vương nơi thanh miếu,
Lòng vẫn bồi hồi ngước mắt nhìn trung nguyên.


Nhạc Vũ Mục tức Nhạc Phi, một tướng giỏi nhà Tống. Tống Cao Tông tặng bốn chữ “Tinh trung Nhạc Phi” thêu vào cờ; lại nhiều lần thắng quân Kim, thu phục nhiều đất đai. Sau Nhạc Phi bị tên gian thần Tần Cối vu cáo cho tội phản nghịch, giết chết. Đến đời Hiếu Tông mới được minh oan và phục chức, đặt tên thuỵ là Vũ Mục, nên thường gọi là Nhạc Vũ Mục. Yển Thành là đất Triệu Lăng xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Tại đây Nhạc Phi đã đánh bại Ngột Truật, vua nhà Kim.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]