Trèo núi, lội khe tiếp tiếp tê,
Lạc Dung giống kiểu Lạng Sơn ghê.
Quạnh hiu lối ngựa, rêu ươt ướt,
Ngang dọc đường trâu, cỏ sậm sề.
Giông ngớt nước dồn khe gấp gấp,
Mưa ngừng mây phủ núi phê phê.
Người xây bậc đá năm nao nhỉ,
Còn đó dấu chân rõ quá tề.