Nước lăn lăn bến sông Hành,
Rạch khói sớm, từ dưới thành thuyền đi.
Sau non mờ mịt nước quê,
Bên làn mây Sở chiếc bè nổi lên.
Thích ngắm hoa bởi đa tình,
Lộn tiền mua rượu, hứng sinh lạ lùng.
Cành tre viết chữ lên không,
Khêu tứ thơ ấy dòng sông tạnh trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.