Dong xe ngựa no đủ,
Đường xa vạn dặm đi.
Bề bộn nhiều hành lý,
Trước mắt bao hiểm nguy.
Sớm thức tối chưa nghỉ,
Thuỷ lục rộng lộ đồ.
Qua những vùng lang hổ,
Thân nầy ai giữ cho.
Ngày mai hết trói buộc,
Tuổi già chẳng âu lo.

tửu tận tình do tại