Tuyết sương ngạo nghễ đứng bên ngoài,
Phàm tục riêng ra thoải mái ngồi.
Ánh trăng tô vẻ thơ thêm hứng,
Gió thổi vi vu giáp ngọc tươi.
Cành đậu phượng loan tăng sức sống,
Nhánh mọc cháu rồng vụt lớn coi.
Hình trạng xem như đức quân tử,
Hàng hàng sắc biếc tựa mây trời.

tửu tận tình do tại