Đầy đường ngựa trắng xe châu,
Cửa sơn tường bạc nhà lầu khắp nơi.
Phong lưu mặt mũi xanh tươi,
Đêm đêm dòng dắt dạo chơi vui vầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.