Mê man cho đến bụt là tiên,
Năm đầu năm bài giả dạng điên.
Vui sẵn trước hoa vài đoá cúc,
Lo chi trong đãy một đồng tiền.
Lưu Linh vợ lại khôn từ chén,
Lý Bạch vua kêu chẳng xuống thuyền.
Hầu muốn học đòi theo thế ấy,
Song lo thời thế hãy chưa yên.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006