Thương vua mến chúa phải ra đi
Bịu rịu làm chi thói nữ nhi
Muôn dặm Trường An mau trở lại
Vào chầu bệ ngọc hả lòng mi


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949