Trương Đăng Quế 張登桂 (1793-1865) tự Diên Phương 延芳, hiệu Đoan Trai 端齋 hay Quảng Khê tẩu 廣溪叟 (ông già Quảng Khê), sinh ngày 1 tháng 11 năm Quý Sửu (1793), quê làng Mỹ Khê Tây, xã Sơn Mỹ (nay là xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), quan Đại thần phụ chính nhà Nguyễn, phụng sự trong bốn triều đầu tiên của nhà Nguyễn là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Trương Đăng Quế còn là một nhà văn và nhà giáo. Ông từng là thầy học của vua Thiệu Trị.

Năm 1819, ông đỗ kỳ thi hương. Năm 1820, bắt đầu ra làm quan. Năm 1836, làm Binh bộ Thượng thư, Cơ mật đại thần, dẫn đầu đoàn Kinh lược sáu tỉnh Nam Kỳ nhằm lập sổ địa bạ, quản lý đất đai, ổn định công việc hành chính các tỉnh Nam kỳ. Đầu năm 1837, ông được điều ra Thanh Hoá, làm Kinh lược sứ, cùng với Doãn Uẩn và Nguyễn Đăng Giai, dẹp loạn…