Khăn nghiêng mái cũ rảnh rang mà
Lá rụng e thu tuổi xót xa
Đã trọn biên cương trù chiến lược
Chẳng hiềm thô lậu kết thông gia
Ruộng tràn vui thú kho đầy lúa
Biển giáp buồn nghe cát sóng pha
Riêng dựa bóng dừa trông hướng bắc
Kinh thành khuất nẻo ánh mây tà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.