Ai hướng Giang Nam vịnh Trúc chi
Gió thu dường thấy rủ làn mi
Sáu triều mưa khói bàn đâu nữa.
Lời đẹp năm nào thuận bút ghi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.