Lần xét An Nam trọn địa đồ
Thăng Long ngày ấy tiếng danh đô
Phồn hoa chuyện trước nguyên truyền lại
Phong cảnh thời nay khác điểm tô
Nước cũ ngàn năm nên tụ hội
Nền xưa mấy chốn hoá hoang vu
Nhị Hà cuồn cuộn về đâu gấp
Ta mến thành tây Trúc Bạch hồ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.