Từ ngày đi sứ tới Tây kinh,
Thấy việc Âu châu phải giật mình.
Kêu gọi đồng bang mau kịp bước,
Hết lời năn nỉ chẳng ai tin…


Nguồn: GS. Trịnh Vân Thanh, Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển (tập 2). NXB Hồn thiêng, Sài Gòn, 1966, tr. 996