Gia-ba trên đảo phố trùng trùng
Gia-ba dưới đảo nước linh lung
Mặt đen dẫn đến tên cù lạp
Cùng tên Chân-chân với phì-tăng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.