Nào đâu cõi thần châu
Xa thẳm nơi kia bắc địa đầu
Hưng vong muôn kiếp bao thay đổi
Đằng đẵng!
Khác chi sông nọ chảy trôi mau

Lúc trẻ vạn binh mã
Hùng cứ đông nam đánh bấy lâu
Thiên hạ anh hùng ai đáng mặt?
Lưu? Tào?
Đẻ con nên giống được Trọng Mưu

tửu tận tình do tại