Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
10 bài thơ
Tạo ngày 23/08/2014 21:42 bởi tôn tiền tử
Tôn Tung 孫嵩 (1238-1292) tự Nguyên Kinh 元京, người Hưu Ninh (nay thuộc An Huy). Nhà Tống mất, ông ẩn cư tại núi Hải Ninh, lấy hiệu Cấn sơn 艮山. Tấc phẩm có "Cấn sơn tập" 艮山集 đã thất truyền.