Anh đừng đi đầu ghềnh Diễm Dự
Cũng đừng bàn đường kẽm Cù Đường
Trời Thục tối rồng phun mưa nhỏ
Sáng hôm sau dòng nước xuân lên

tửu tận tình do tại