Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/10/2018 20:55 bởi Vanachi
Lý Tư Diễn 李思衍 (1240-1300) tự Xương Ông 昌翁, Khắc Xương 克昌, hiệu Lưỡng Sơn 兩山, người Từ Cán (nay thuộc Giang Tây), đỗ tiến sĩ năm Đức Hữu thứ nhất (1275) nhưng chưa làm quan. Nhà Nguyên lập, ông làm Viên Châu trị trung, Quốc tử tư nghiệp, Lễ bộ thị lang, Nam trị ngự sử. Năm Chí Nguyên thứ 25 (1288), ông từng đi sứ sang nước ta thuyết phủ dụ nước ta nhưng không thành. Tác phẩm có Lưỡng Sơn cảo 兩山稿.