Lời vàng căn dặn lúc lên đường,
Chín bệ vì dân nặng xót thương.
Yên Thục, Tương Như vâng thảo hịch,
Sứ Nam, Lục Giả há tham vàng.
Tuyết băng trong trắng lòng thần tử,
Trời đất sinh thành, lượng đế vương.
Ao ước từ nay trời thuận ý,
Thê hàng chức cống mỗi năm thường.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.