Nếu đi hết Tam Ba ba kẽm
Mỗi một ghềnh một gợi những sầu
Bờ Ba Lăng hôm sau đi quá
Sông Giang Lăng trú bãi tần châu

tửu tận tình do tại