Đường kẽm chỉ một mùa, u tối
Treo trời cao mây lạnh, chim di
Trạm bỏ phế đình hoang hà xứ
Là giang sơn Vọng Đế Tử Quy

tửu tận tình do tại