蒼梧竹枝歌其九

城北山榴紅更紅,
城南垂柳不禁風。
絮飛花落無人管,
一夜隨流到廣東。

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 09

Thành bắc sơn lưu hồng cánh hồng,
Thành nam thùy liễu bất câm phong.
Nhứ phi hoa lạc vô nhân quản,
Nhất dạ tuỳ lưu đáo Quảng Đông.

 

Dịch nghĩa

Phía thành bắc lựu núi hồng thêm hồng,
Nơi thành nam liễu rủ gió thổi tung.
Liễu bay hoa rơi rụng không người biết,
Một đêm xuôi dòng ghé Quảng Đông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bắc thành lựu núi hồng thêm hồng,
Liễu rủ bên nam gió thổi tung.
Hoa bay rơi rụng không người biết,
Đêm nọ theo dòng tới Quảng Đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành bắc non xanh lựu rực hồng
Thành nam liễu biếc gió bay tung
Tơ bay hoa rụng ai thương nhỉ
Một tối theo dòng đến Quảng Đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc thành lựu núi đỏ thêm hồng,
Liễu rủ thành nam gió thổi tung.
Hoa rụng liễu bay người chẳng biết,
Một đêm xuôi sóng ghé Quảng Đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Thành Bắc đầy non lựu đỏ hồng,
Thành Nam trước gió liễu bay tung.
Tơ rơi, hoa rụng không ai đoái,
Một tối xuôi dòng đến Quảng Đông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời