Chị em ai dạo vườn xuân,
Dang tay thi vẻ thanh tân dịu hiền.
Mày liễu nhỏ thuốc tô lên,
Tấm lòng đá khắc vững bền gốc mây.
Hồn tiêu mộng kiếp sau này,
Chiêu Dương mệnh bạc hôm nay ân nhờ.
Cành dương rẩy nước cam lồ,
Thác sinh tịnh đế sen tơ trong bồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.