Miền sông nước một đêm gió tây nổi,
Những cây to vườn cũ tiếng thu reo.
Đưa mắt nhìn núi buồn lay lá rụng,
Cảnh vô tâm nhưng tuổi cũng già theo.
Ào xuống núi dê bò quen đường cũ,
Gần gũi người chim cá được nuông chìu.
Thu giục ai khí hùng tiêu tan hết,
Đem tháng ngày hoang phí nỗi sợ đeo.

tửu tận tình do tại