Lá tùng reo một đêm bên gối,
Núi Ngũ Hoa mộng nối sợ kinh.
Ngày nào về lại chi đình,
Nghe ông râu thổi ngọc sanh hài hoà.

tửu tận tình do tại