Sáu mươi ba đầu trơn răng hở,
Nghĩ một đời mắc cở cho mình.
Chỉ riêng giữ bút mực tình,
Nhân gian có cớ luận bình cười chơi.

tửu tận tình do tại