Chở rượu đi xứ nào,
Đến hồ Kính núi Kê.
Nếu không có ông Hạ,
Hết hứng quay thuyền về.

tửu tận tình do tại