Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/12/2008 04:21 bởi Vanachi
Mai Chi Hoán 梅之煥 tự Bân Phụ 彬父, người Ma Thành, làm quan đời Minh. Ông là cháu của quan Thị lang Quốc Trinh 國楨, mồ côi từ nhỏ, hiếu học. Ngự sử hành bộ duyệt võ, Chi Hoán cưỡi ngựa xông pha trường thi, Ngự sử nổi giận sai ông bắn cung. Ông bắn chín phát đều trúng cả, rồi ngồi trên ngựa chắp tay vái và bỏ đi. Năm Vạn Lịch thứ 31 (1603) trúng hương cử, năm sau đỗ tiến sĩ, tuyển làm Thứ cát sĩ, nhậm Lại bộ cấp sự. Thái giám Lý Tuấn 李浚 vu hoạ cho thương nhân, ông dâng thư tố cáo và kiến nghị trấn chỉnh kỷ cương. Đương thời đại thần trong triều đều kết bè đảng, ông thanh liêm không cậy nhờ quyền thế. Năm Khải Nguyên (1621), làm Thông chính tham nghị, Thái thường thiếu khanh, rồi thăng làm Tả thiêm đô ngự sử. Sau ông bị bè đảng Nguỵ Trung 魏忠 hãm hại, cách chức. Năm Sùng Trinh thứ 20 (1640) ông được truy niệm công tuần dụ vùng Cam Túc nên phục nguyên quan.