Dương Thận 楊慎 (1488-1559) tự Dụng Tu 用修, hiệu Thăng Am 升庵, người Diên Hoà, Tân Đô, nguyên quán ở Lư Lăng, Giang Tây, là con của Nội các thủ phụ Dương Đình Hoà. Ông là một trong tam đại tài tử thời Minh cùng với Giải Tấn và Từ Vị.

Dương Thận 7 tuổi học văn, 11 tuổi làm thơ, 12 tuổi đã phóng tác Cổ chiến trường văn, Quá Tần luận, mọi người đều cho là lạ. Sau khi lên kinh có làm bài Hoàng diệp thị, được Lý Đông Dương tán thưởng, nhượng làm thầy. Năm Chính Đức thứ 6 đời Minh Vũ Tông (1511) Dương Thận đỗ trạng nguyên, tiến sĩ cập đệ, nhậm chức Hàn lâm tu soạn. Tháng 8 năm Chính Đức thứ 12 (1517), Minh Vũ Tông vi hành ra Cư Dung Quan, Dương Thận dâng sớ can gián không được, bị bức phải về quê.

Minh Thế Tông lên ngôi, Dương Thận lại được triệu ra Bắc Kinh nhậm chức Kinh…