Cây sương mặt trời chiếu sớm,
Núi tuyết gió xuân thổi ngang.
Ưng bay xuyên bãi Huyền Thố,
Ngựa dừng uống vũng Bạch Lang.
Đai ngọc Ngô câu sáng tỏ,
Mâu vàng tiết hán rỡ ràng.
Tướng quân xuất chinh vạn dặm,
Ngại gì tóc trắng lổ loang.

tửu tận tình do tại