Mây vô tình tản bay khỏi núi,
Trở về nhàn như cũ mây sương.
Lúc nào xuống đông nam cùng bạn?
Ngày bế quan quét đất đốt hương.

tửu tận tình do tại