Chân đạp nhẹ vào đồi mây trắng,
Nửa tìm tăng nửa để kiếm mai.
Tăng chẳng gặp chừ mai chưa nở,
Vượn rừng cười ngạo tớ về không.

tửu tận tình do tại