Mưa đêm vọng vào bên gối,
Áo rách thấm lạnh mùa xuân.
Thời gian bay nhanh tơ liễu,
Ý thích sống cảnh núi rừng.
Tri âm cao như tuyết trắng,
Giật mình hết bạc vàng ăn.
Ẩn chốn sơn lâm không dễ,
Chỉ biết đời sống khó khăn.

tửu tận tình do tại