Khổ muốn giữ anh, không ở lâu,
Vểnh râu cưỡi ngựa phóng Cam Châu.
Công danh đến cửa đừng nên tránh,
Phú quý bu người ngăn được đâu.
Rượu mới bồ đào ca nhỏng nhẻo,
Cát thu mục túc mập hoa lưu.
Công hầu ấn tướng phong nho sĩ,
Về từ vạn dặm tóc đen đầu.

tửu tận tình do tại