Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
Tạo ngày 06/11/2018 00:17 bởi Vanachi
Vương Ước 王約 (1252-1333) tự Ngạn Bác 彥博, hiệu Dự Trai 豫斎, là danh thần triều Nguyên, tổ tiên ở Biện Kinh cuối đời Tống lánh loạn đến Trấn Định (nay thuộc Hà Bắc), làm quan đến Tập hiền đại học sĩ, tước Văn Định công, Lương quốc công.